REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA SPLITSKO DALMATINSKA

             OPĆINA  POSTIRA

KLASA : 022-05/12-01/12

URBROJ : 2104-05-03-12-01.

Postira,30.ožujka.2012.g.

 

 

Temeljem članka 47. Statuta Općine Postira (“Službeni glasnik Općine Postira”, broj 3/09), općinski načelnik Općine Postira, dana 23. travnja 2012. godine, donosi

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

  1. Poništava se javni natječaj za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Postira od 30.ožujka 2012. godine.
  2. Nalaže se JUO općine Postira da uplaćene jamčevine vrati uplatiteljima na njihove račune.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i neće se objavljivati u Službenom glasniku Općine Postira.

 

                                                                                              Općinski načelnik

 

                                                                                              Ivan Mihačić