Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Općine Postira za razdoblje 2017.-2022.g.

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr