Financijsko izvješće Općine Postira 2020. god. te bilješke uz financijsko izvješće

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr