Zakon o pravu na pristup informacijama

HRVATSKI SABOR

403

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. veljače 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/27

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 21. veljače 2013.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Dokument:
Zakon o pravu na pristup informacijama

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr