47,00 km2

POVRŠINA OPĆINE

1.559

STANOVNIKA

Dol & Postira

NASELJA U SASTAVU OPĆINE

21410

POŠTANSKI BROJ

Koje usluge pružamo?

Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Postira dana 08. ožujka 2021. godine raspisala Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u  Sportsko rekreacijskom centru Postira.

 

Javni natječaj otvoren je 30 (dana) od dana objave te se ponude mogu podnijeti zaključno do 7. travnja 2021. godine.

 

Cjeloviti tekst Javnog natječaja možete preuzeti na poveznici:

 

pdf Javni natječaj za osnivanje prava građenja na nekretninama u SRC Postira (600 KB)

pdf Elaborat SRC (1.87 MB)

pdf ARHITEKTONSKI PROJEKT (16.49 MB)

Na temelju članka 46. Statuta Općine Postira (”Službeni glasnik Općine Postira” broj 3/13, 6/13 i 5/20), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (”Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14, 10/17), a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Postira za 2021. godinu (”Službeni glasnik Općine Postira” broj 2/21) načelnik Općine Postira objavljuje: JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Postira za 2021. godinu.

 

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, vlasnici obrta registrirani za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Postira za 2021. godinu.

II.

 

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Postira putem Jedinstvenog upravnog odjela na adresi Općina Postira, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Polježice 2, 21410 Postira, a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru  i Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Postira za 2021. godinu. Tiskane obrazce može se preuzeti u zgradi Općine Postira, na adresi: Polježice 2, 21410 Postira ili na službenim internetskim stranicama Općine Postira – www.opcina-postira.hr.

 

III.

 

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (Prilog 1B-tablica 2.).

                                          

                                              IV.

 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti:

  • Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog

registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

  • Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  • Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
  • Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • Potvrdu upravnog odjela Općine Postira, Turističke zajednice Općine Postira i komunalnog poduzeća Michieli Tomić o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.

-     Izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Općine Postira za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.

         -     Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja  naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti,  odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj  pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

                                                                         V.

 

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Postira  za 2021. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje za 2021. godinu (na rok od jedne godine,). Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

                                                               VI.

 

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Postira za 2021. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči i internet stranicama Općine Postira. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesija pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

                                                              

                                                               Načelnik Općine Postira

                                                                    Siniša Marović, v.r.

KLASA: 022-05/21-01/10

URBROJ:2104/05-02-21-1

Postira, 01. ožujka 2021. god.

 

Prilozi:

 

document Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja Općina Postira (36 KB)

  pdf Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2021. god. (1.33 MB)

document Izjava za suglasnost komunalnom redaru (12 KB)

document Izjava za javnog bilježnika za uklanjanje koncesije (12 KB)

document Izjava za javnog bilježnika mjere sigurnosti za koncesije (12 KB)

document Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga (12 KB)

document Prilog 1B iz Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (239 KB)

 

pdf Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2021. god. (406 KB)

Općina Postira

Polježice 2, Postira

OIB: 68673526421

Telefoni

021 632 133

021 717 910

Fax

021 632 133

E-mail

info@opcina-postira.hr